> Prima Nova

Deuxième fournée de notre nouvelle formule, dédiée à des nouveaux films n’entrant pas dans les programmations thématiques du Nova. Le principe est simple : longs et moyens métrages de tous genres sont pris en compte, du moment qu’ils ont été récemment (auto)produits et qu’ils nous sont soumis par leur(s) réalisateur(s). Il ne s’agit pas forcément d’avant-premières. Chaque film reçu ne pourra pas être projeté : le Nova en sélectionnera certains qui feront l’objet d’une séance (à priori un jeudi soir), gratuite et suivie d’une rencontre avec leur réalisateur. Qu’on se le dise !

Pour nous envoyer vos films :
Cinéma Nova (Prima Nova), 14 rue d’Arenberg, 1000 Bruxelles.


Nous n’irons pas plus loin

"Que faire quand on est confronté à un environnement qui disparaît ? Quelle explication trouver à cela ? Dans les années 1960, la mer d’Aral, située au Kazakhstan et en Ouzbékistan, était une vaste mer intérieure. Aujourd’hui, elle a perdu 60% de sa superficie du fait de la culture intensive du coton. Avec Zokir, mon guide, nous nous retrouvons devant l’impossibilité de voir cette mer, désormais perdue au milieu du désert. Même les marques de sa présence antérieure, telles que les bateaux, ne sont plus là."
Le décor du film est la catastrophe écologique de la Mer d’Aral, assoiffée par une agriculture trop intensive. Mais l’équipe partie à la recherche d’un sujet presque disparu est confrontée à la réalité, parfois loin de ce qu’elle avait pu imaginer depuis l’autre bout du monde. Elle doit reconstruire son approche avec les éléments en présence... ou disparus, puisque les symboles visuels qu’elle était venue filmer ne sont plus là. "Tout ce qu’il reste ce sont des gens qui espèrent". Et ce sont eux qui deviennent le centre du film.

13.05 > 20:00
Anonyme

Une place publique, un lieu commun, au centre de Bruxelles. Le réalisateur s’y arrête, pendant un an, pour regarder l’infime dans le brouhaha et capter l’activité de ce lieu de flânerie et d’intense passage. Au fil des saisons, de jour comme de nuit, il s’intéresse au vent, aux sons de la nuit, à ceux qui, comme lui, s’arrêtent. En quête de moments fugitifs plutôt que d’événements, sa présence solitaire et muette intrigue, provoque ou suscite des rencontres furtives ou anecdotiques. La bande sonore, conçue telle un miroir aux images, nous fait découvrir des histoires de rencontres éphémères racontées par des anonymes. "Anonyme" est avant tout une affaire de hors-champ. Un film tout en lenteur et en immobilité qui, à force, devient acte et condense un regard singulier sur l’espace public aujourd’hui. Un film qui a également suscité des suites, dont le projet "Passeurs d’histoires" : un appel à histoires, dont le résultat est diffusé par une quinzaine de radios en Belgique...

www.anonymes.be

27.05 > 20:00
Des hommes

C’est l’histoire de femmes qui parlent des hommes. Des femmes qui travaillent en vitrine, au quartier Nord de Bruxelles. A l’avant-plan, un fauteuil tourné vers la rue, une femme, un corps qui s’offre au regard, les néons, les objets qui racontent. Derrière, un petit salon, quelques magazines, de quoi se faire un café... Puis un rideau qui cache le lit, royal de pacotille, comme un décor de théâtre. Tout au fond, une petite salle de bains. L’univers de travail de Julie, Sabrina, Sonia et Dédée.
Pendant plus d’un an, Khristine Gillard a passé du temps "dans la vitrine" pour en sortir, lentement. Installer ce lieu où les femmes ne sont pas que des prostituées, où les hommes ne sont pas que des clients. Un an de travail sonore et d’entretiens a précédé le tournage. Il en ressort un film physique, qui est un état plus qu’un constat, une sensation et non une réponse. A travers la représentation du quotidien de ces femmes, attachantes, parfois clichées, se construit un espace mental correspondant à l’univers particulier de chacune, avec leurs parts de fragilités et de ruses.

03.06 > 20:00

Voor de tweede keer hanteren we onze nieuwe formule, voorbehouden aan nieuwe films die uit de boot van Nova’s thematische programmaties vallen. Het principe van Prima Nova is eenvoudig : lange en middellange films van elk genre komen in aanmerking indien ze recent (zelf) geproduceerd werden en ons toegestuurd werden door hun regisseur(s). Het hoeft niet noodzakelijk om avant-premières te gaan. Niet elke film ons toegezonden film zal daarom zomaar vertoond worden : Nova selecteert ! De vertoning vindt steeds plaats op een donderdagavond, gratis en gevolgd door een ontmoeting met de regisseur van de film. Men zegge het voort !

Om films in te zenden :
Cinema Nova (Prima Nova), Arenbergstraat 14, 1000 Brussel.


Nous n’irons pas plus loin

"Wat doe je wanneer je geconfronteerd wordt met een landschap dat verdwijnt ? Welke uitleg geef je daaraan ? In de jaren 1960 was het Aralmeer, dat in Kazachstan en Oezbekistan ligt, nog een uitgestrekte binnenzee. Vandaag heeft ze 60% van haar oppervlakte verloren door de intensieve katoenteelt. Samen met Zokir, mijn gids, ontdek ik dat het onmogelijk wordt om die zee, die voortaan verloren in het midden van de woestijn ligt, zelfs nog maar te aanschouwen. Zelfs de sporen van zijn eerdere aanwezigheid, zoals boten, zijn verdwenen."
De film speelt zich af te midden de ecologische catastrofe van het Aralmeer, uitgedroogd door een te intensieve landbouw. Maar de filmploeg die op zoek gaat naar het haast verdwenen onderwerp van de film, wordt geconfronteerd met de werkelijkheid, die rauwer uitvalt dan ze zich hadden kunnen inbeelden aan het andere eind van de wereld. De ploeg moet haar aanpak herformuleren met de elementen die voor handen liggen... of net niet meer, want de visuele symbolen die ze in beeld wilden brengen bestaan gewoonweg niet meer. "Al wat rest zijn mensen met hoop". En zo werden zij de centrale focus van de film.

13.05 > 20:00
Anonyme

Een publieke plaats, een openbare ruimte, in het centrum van Brussel. De regisseur houdt er halt, gedurende een jaar, om er te midden van de mikmak te kijken naar de kleine dingen, en de activiteit te capteren van deze plek met intense passage. Vier eizoenen lang, dag en nacht, is de filmmaker geïnteresseerd in wind, in nachtgeluiden, en in de mensen die, net als hij, halt houden. Hij gaat op zoek naar vluchtige momenten in plaats van grote gebeurtenissen. Zijn zwijgende eenzame aanwezigheid intrigeert, en triggert vluchtige of anekdotische ontmoetingen. Als een spiegel tegenover de beelden bestaat de geluidsband uit verhalen van anonieme vertellers, over hun kortstondige ontmoetingen. “Anonyme” is bovenal een off-screen gebeuren. Een film in alle traagheid en onbeweeglijkheid die zich met veel moeite in beweging zet, en een singuliere kijk reflecteert op de openbare ruimte van vandaag. De film kent ook al een vervolg, zoals het project “Passeurs d’histoires” : een oproep naar verhalen, waarvan het resultaat te beluisteren is op een vijftiental radiozenders in België...

www.anonymes.be

27.05 > 20:00
Des hommes

Dit is het verhaal van vrouwen die over mannen praten. Vrouwen die in vitrines werken, aan de wijk rond Brussel-Noord. Op het voorplan een fauteuil die naar de straat gekeerd staat, een vrouw, een lichaam dat zich aan blikken onderwerpt, neonverlichting, voorwerpen die vertellen. Erachter een salonnetje, enkele tijdschriften, een koffiezetapparaat... Wat verder hangt een gordijn voor het bed, vol rommel, als voor het decor van een theater. En helemaal achteraan een klein badkamertje. Dat alles is het werkterrein van Julie, Sabrina, Sonia en Dédée. Meer dan een jaar lang volgde Khristine Gillard het leven “achter de vitrine”, om er vervolgens langzaam van weg te stappen. Ze geeft deze omgeving weer als een plaats waar vrouwen niet alleen maar prostituees zijn, en mannen niet alléén maar klanten. Aan de draaiperiode ging een jaar van klankopnames en interviews vooraf. Het resultaat is een fysieke film, die meer een toestand is dan een vaststelling. Een gevoel, geen tegenantwoord. De dagelijkse omgevingen van deze vrouwen, die soms ontroerend zijn en soms cliché, worden voorgesteld als mentale ruimtes in overeenstemming met hun eigen individuele leefwerelden, met hun eigen gevoeligheid en geraffineerdheid.

03.06 > 20:00
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=1367&lang=fr