> Filmer à tout prix

Regards sur l’Algérie Contemporaine Territoires imaginaires et cartographie cinématographique

Quelles nouvelles du cinéma algérien ? On se souvient de l’extraordinaire jubilation provoquée par la découverte du travail de Tariq Teguia en 2008, avec la sortie de "Rome plutôt que vous". Bonheur : ce désir de liberté cinématographique se retrouve dans les films, récents, de toute une génération de cinéastes documentaristes, femmes et hommes, algériens. Formes singulières qui explosent toute définition fermée du cinéma du réel, les œuvres inventives programmées au cinéma Nova à l’initiative de l’asbl Le P’tit Ciné – Regards sur les Docs dans le cadre du festival Filmer à tout Prix - nous proposent de découvrir les territoires foulés ou imaginaires de leurs auteurs. Portées par des réalisateurs attentifs à dessiner une carte sans cesse renouvelée de l’Algérie contemporaine et de ses fantômes, leur puissance est aussi, surtout, politique, n’ayant de cesse de mettre en lumière l’état de confusion économique et morale de la société algérienne, d’interroger l’identité nationale et le rapport du pays à son histoire. Et les années 90, terribles, présentes dans tous les esprits, dans tous les corps.


Regards sur l’Algérie Contemporaine Territoires imaginaires et cartographie cinématographique

Hoe zou het nog gaan met de Algerijnse film ? We herinneren ons de jubelstemming die er in 2008 heerste toen het werk van Tariq Teguia werd ontdekt met de première van Rome plutôt que vous. Wat een geluksgevoel geeft dat verlangen naar cinematografische vrijheid zoals we dat terugvinden in de recente films van een hele generatie Algerijnse film- en documentairemakers, mannen én vrouwen ! De inventieve werkstukken die we hier voorstellen zijn één voor één buitengewone filmvormen die elke gesloten definitie over documentaire cinema opentrekken. Ze nodigen de kijker uit om de reeds betreden of imaginaire gebieden van hun makers te ontdekken. Bij de meeste voorstellingen zullen de auteurs zelf aanwezig zijn. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze de cinematografische kaart van het hedendaagse – en bijgevolg van het getroebleerde - Algerije constant willen vernieuwen. Net daarom is de kracht van hun werk bovenal politiek. Het belicht zonder aflaten de economische en morele verwarring van de Algerijnse samenleving en stelt zowel de nationale identiteit op zich als de relatie van het land met zijn verleden ter discussie. De verschrikkelijke jaren 90 (de « zwarte jaren ») zijn nog aanwezig in alle geesten, in alle lichamen van de mensen die er mee te maken hebben gehad.

Een programmatie voorgesteld door Pauline David (Le P’tit Ciné – Regards sur les Docs) voor Filmer à tout Prix


La Tempète

Choisie par le GREC et le Centre national des arts plastiques en France pour réaliser un court métrage autour de la « première image », Dania Reymond, artiste plasticienne diplômée du Fresnoy, décide de partir d’un livre de Tahar Djaout, « Les chercheurs d’os » (1984), dans lequel l’écrivain, mort dans un attentat perpétré par le FIS en 1993, rappelait l’utilisation du cinéma comme outil de propagande par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Une mise en abime certaine à l’heure où le cinéma est perçu par le gouvernement algérien comme un dangereux élément contestataire et est l’objet de fréquentes censures.


La Tempète

Gekozen door de GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) en het Centre national des arts plastiques voor het realiseren van een debuutfilm. Dania Reymond studeerde Beeldende Kunsten aan de Studio national des arts contemporains du Fresnois in Frankrijk. Haar film is gebaseerd op het boek « Les chercheurs d’os » (1984) van Tahar Djaout, de Algerijnse schrijver die in 1993 omkwam bij een aanslag van de islamitische terreurorganisatie FIS (Front Islamique du Salut). In het boek herinnert de schrijver eraan dat het medium film door het Franse leger als propagandamiddel werd ingezet tijdens de Algerijnse oorlog. Een raamvertelling dus, en dat in tijden dat de Algerijnse overheid film als een gevaarlijk protestmiddel ziet en precies om die reden voortdurend tot censuur overgaat.


Le jardin d’Essai

Un tournage de film qu’il est difficile de mener à bien, une équipe de comédiens baladée par un réalisateur chiche en information sur les conditions de réalisation de sa proposition cinématographique… Tourné au cœur du superbe jardin botanique d’Alger, "Le jardin d’essai" déploie une énergie toute fictionnelle pour interroger le statut de la création en Algérie aujourd’hui et renvoyer à une vérité par trop réelle, celle de l’impossible implication des citoyens dans des projets qui trop souvent capotes. Impossible ? Pas tout à fait, comme nous le conte le narrateur de l’histoire : « Tu vois, ni la faim ni la soif ne nous ferons céder ».

+ La Tempète

Dania Reymond, 2016, FR, video, vo fr , 10'

Choisie par le GREC et le Centre national des arts plastiques en France pour réaliser un court métrage autour de la « première image », Dania Reymond, artiste plasticienne diplômée du Fresnoy, décide de partir d’un livre de Tahar Djaout, « Les chercheurs d’os » (1984), dans lequel l’écrivain, mort dans un attentat perpétré par le FIS en 1993, rappelait l’utilisation du cinéma comme outil de propagande par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Une mise en abime certaine à l’heure où le cinéma est perçu par le gouvernement algérien comme un dangereux élément contestataire et est l’objet de fréquentes censures.

En présence de Dania Reymond

28.11 > 19:00
Le jardin d’Essai

Een filmshoot die moeilijk loopt en een acteursploeg die in het ongewisse gelaten wordt over de productieomstandigheden van het filmproject… Opgenomen in de prachtige plantentuin van Algiers, ontplooit Le jardin d’essai een totale fictieve energie die de staat van de artistieke creatie in het huidige Algerije onderzoekt, om uit te komen bij deze ene onmiskenbare waarheid : dat het betrekken van gewone burgers in al te hoog gegrepen artistieke projecten in feite onmogelijk is. Onmogelijk ? Toch niet helemaal, als we de verteller mogen geloven : « Zie je wel, geen honger of dorst zullen ons tegenhouden ».

+ La Tempète

Dania Reymond, 2016, FR, video, vo fr , 10'

Gekozen door de GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) en het Centre national des arts plastiques voor het realiseren van een debuutfilm. Dania Reymond studeerde Beeldende Kunsten aan de Studio national des arts contemporains du Fresnois in Frankrijk. Haar film is gebaseerd op het boek « Les chercheurs d’os » (1984) van Tahar Djaout, de Algerijnse schrijver die in 1993 omkwam bij een aanslag van de islamitische terreurorganisatie FIS (Front Islamique du Salut). In het boek herinnert de schrijver eraan dat het medium film door het Franse leger als propagandamiddel werd ingezet tijdens de Algerijnse oorlog. Een raamvertelling dus, en dat in tijden dat de Algerijnse overheid film als een gevaarlijk protestmiddel ziet en precies om die reden voortdurend tot censuur overgaat.

28.11 > 19:00
Bla Cinima

Alger, place Meissonier, une petite fille, en discussion avec Lamine Ammar-Khodja, clame son amour pour les films de vampire et "Titanic". Joyeuse, mutine, elle s’improvise reporter et questionne son voisin de rue sur son rapport au cinéma. Maya n’est pas Marceline Loridan, nous ne sommes pas dans "Chroniques d’un été". Pourtant, en filigrane, c’est bien à la question « Êtes vous heureux ? » que répond l’homme interrogé. Une scène à l’image de "Bla Cinima" : dans un pays dans lequel le cinéma a participé à la construction du mythe de la nation, son réalisateur part à la rencontre des habitants du centre d’Alger, pour parler avec eux de cinéma et se laisse très vite porter par les situations improvisées, l’énergie de la rue et la façon dont les personnes avec qui il échange se débrouillent avec la vie. Au final un film de rencontres qui dresse un portrait vivant de la ville et propose également une réflexion sur la place du cinéma en Algérie.

28.11 > 21:00
Bla Cinima

Op de « place Meissonier » in Algiers declameert een jong meisje aan regisseur Lamine Ammar-Khodja haar liefde voor vampierenfilms en voor Titanic. Vrolijk en ondeugend speelt ze de rol van verslaggever en ondervraagt ze haar buur over zijn relatie met film. Maya is geen Marceline Loridan, en we bevinden ons niet in het verhaal van Chroniques d’un été. Maar tussen de regels van het antwoord van de man klinkt de wedervraag : « Ben jij gelukkig ? ». Het is een typische scène uit Bla Cinima. In een land waar de filmwereld een belangrijke bijdrage leverde aan de constructie van de nationale mythe, zoekt de regisseur de inwoners van het centrum van Algiers op om met hen te praten over film. Al snel laat hij zich meevoeren door de onverwachte situaties waar hij voor komt te staan, door de energie van wat op straat leeft en door de inventieve levenskracht van de mensen die hij tegenkomt. Ziehier een film waarin de ontmoeting centraal staat, een levendig stadsportret dat bovendien een reflectie biedt op de betekenis van cinema voor Algerije.

28.11 > 21:00
Dans ma tête un rond-point

Hassen Ferhani a longuement filmé Alger. Dans ses courts métrages documentaires, il a arpenté les rues. Ici, il s’est installé dans un abattoir en pleine ville. Mais de la fonction d’un abattoir, Hassen Ferhani montre peu, à peine quelques bêtes écorchées aux détours d’un cadre, un taureau fougueux et résistant qui ne veut pas avancer ou un chat détrousseur d’intestins... Ce qu’il capte, longuement, ce sont les espaces alentours, la cour, une rue, un terrain vague ou des locaux immenses, vides, suspendus à la fonction qui les attend. Dans ces moments suspendus, il va recueillir la parole de quelques hommes, leurs liens, leurs rêves, leurs souffrances, loin des fonctions qu’ils occupent dans ces lieux. Dans ce huis-clos, qui s’offre des échappées presque oniriques, l’abattoir devient l’espace à partir duquel, au loin, se dessine un pays, la scène close que seul les liens d’amitiés et l’imaginaire ouvrent à l’ailleurs et aux possibles, l’espace que des hommes, coincés dans leur dure vie de labeur, franchissent en rêvant, désirant, partageant.

29.11 > 19:00
Dans ma tête un rond-point

Hassen Ferhani filmde gedurende lange tijd de stad Algiers. Hij doorzocht de straten in zijn korte documentaires. In deze film installeert hij zijn camera in een slachthuis middenin de stad. Maar over de werking van het slachthuis laat hij nauwelijks iets zien : enkele zijdelings gefilmde karkassen, een onstuimige stier die niet vooruit wil of een kat die zich te goed doet aan ingewanden… Wat hij wél uitvoerig filmt zijn de ruimtes rondom : een koer, een straat, een verlaten terrein of immense lokalen, leeg en in afwachting van een toekomstige invulling. Tijdens deze bevroren momenten pikt hij de woorden op van enkele mannen, hun lijden, hun dromen, ver weg van de functie die zij in deze plek op zich nemen. In deze huis clos wordt het slachthuis de plek van waaruit zich in de verte een ander land aftekent, een gesloten ruimte die enkel door vriendschapsbanden en verbeeldingskracht geopend kan worden naar een mogelijk elders. Deze mannen, gevangen in de harde realiteit van het arbeidsleven, kunnen hun werkplek enkel verlaten door te dromen, te verlangen, te delen.

29.11 > 19:00
Atlal

Dans son premier long métrage, Djamel Kerkar se cogne les fantômes de son pays et travaille à faire ressurgir la mémoire des années noires (1991-2002), au cours desquelles plus de 200 000 personnes perdirent la vie. "Atlal" s’ouvre sur des images d’archives, neigeuses images vhs, prises en 1998 à Ouled Allal, village rasé alors par la guerre que se livrèrent à cet endroit le GIA et l’armée algérienne. Des maisons délabrées, un paysage mortifère, horreur de ce par quoi ses habitants sont passés. Djamel Kerkar revient sur les terres d’Ouled Allal 20 ans plus tard, veut témoigner des vies en ruine de ceux qui les habitaient. Le réalisateur choisit de prendre le temps de la pose et de la rencontre, dans des plans le plus souvent fixes. Peu à peu des visages et des récits d’hommes prennent corps. Des paroles longuement déployées qui esquissent des histoires différentes, affaire de générations. Et où se laissent deviner les ruines, moins visibles celles-ci, d’une société tout entière, ses non-dits, ses défaites et les frustrations de la jeunesse aujourd’hui.

En présence de Djamel Kerkar

30.11 > 21:00
Atlal

In zijn eerste lange film roept Djamel Kerkar de herinneringen op aan de « donkere jaren » van Algerije en botst daarmee tegen de spoken van zijn geboorteland, waar in de periode 1991-2002 meer dan 200.000 mensen omkwamen bij politiek geweld. Atlal opent met archiefbeelden en besneeuwde VHS-opnames die in 1998 werden gedraaid in Ouled Allal, een dorp dat toen het strijdtoneel was van het GIA (Groupe Islamique Armé) en het Algerijnse leger. Vervallen huizen, een landschap in totale vernieling… de dorpsbewoners maakten de verschrikking van nabij mee. Djamel Kerkar keert 20 jaar later terug naar Ouled Allal om de geruïneerde levens van de bewoners te tonen. Daarbij kiest hij ervoor om alle tijd te nemen voor zowel de belichting als voor de ontmoeting zelf, meestal gefilmd in vaste shots. Beetje bij beetje nemen de gezichten en de verhalen vorm. De voorzichtig ontvouwde woorden schetsen verschillende verhalen van verschillende generaties. Tussen de woorden door laat het onuitgesprokene zich raden : de ruïnes en het failliet van een hele samenleving en de ontelbare frustraties van de jongeren die er moeten (over)leven.

30.11 > 21:00
Atlal 30.11 > 21:00
La Mine Kopalnia

Malgré un montage proche du cinéma russe, cette esthétique expressionniste à l’allemande et ce portrait tragique de l’industrialisation n’ont pas plu au Parti Communiste qui pariait sur le réalisme socialiste.


La Mine Kopalnia
Ne peure pas Nie płacz

Un groupe d’amis font leurs adieux avant de partir à l’armée. Exaltation, rébellion, nostalgie. Les derniers moments de liberté.


Ne peure pas Nie płacz
L’histoire de l’homme qui a assuré 552% de son quota Opowiesc o czlowieku, który wykonal 552% normy

L’histoire d’un mineur, leader controversé du travail socialiste (40-50s), déterminé à défendre sa légende.


L’histoire de l’homme qui a assuré 552% de son quota Opowiesc o czlowieku, który wykonal 552% normy
Femmes au travail Kobiety pracujące

Tourné au rythme de 16 images par seconde, ce film induit une impression de distorsion de la réalité. Jugé comme une offense aux travailleurs socialistes.


Femmes au travail Kobiety pracujące
Exercices d’atelier Ćwiczenia warsztatowe

Que pensez-vous de la jeunesse polonaise ? Un micro-trottoir avec une question apparemment innocente. A propos de l’opinion publique et de la manipulation par les médias.


Exercices d’atelier Ćwiczenia warsztatowe
Censure, forme et politique

Des films de l’Est européen à l’expérimentation formelle poussée mais censurés pour des raisons strictement politiques. Des œuvres que l’outrage - politique et esthétique - habite et traverse de part en part.

+ La Mine [Kopalnia]

Natalia Brzozowska, 1947, PL, video, , 10'

Malgré un montage proche du cinéma russe, cette esthétique expressionniste à l’allemande et ce portrait tragique de l’industrialisation n’ont pas plu au Parti Communiste qui pariait sur le réalisme socialiste.

+ Ne peure pas [Nie płacz]

Grzegorz Królikiewicz, 1972, video, muet, pl , 9'

Un groupe d’amis font leurs adieux avant de partir à l’armée. Exaltation, rébellion, nostalgie. Les derniers moments de liberté.

+ L’histoire de l’homme qui a assuré 552% de son quota [Opowiesc o czlowieku, który wykonal 552% normy]

Wojciech Wiszniewski, 1973, PL, video, vo st ang, 25'

L’histoire d’un mineur, leader controversé du travail socialiste (40-50s), déterminé à défendre sa légende.

+ Femmes au travail [Kobiety pracujące]

Piotr Szulkin, 1978, PL, video, muet, , 6'

Tourné au rythme de 16 images par seconde, ce film induit une impression de distorsion de la réalité. Jugé comme une offense aux travailleurs socialistes.

+ Exercices d’atelier [Ćwiczenia warsztatowe]

Marcel Łoziński, 1986, PL, vo st ang, 12'

Que pensez-vous de la jeunesse polonaise ? Un micro-trottoir avec une question apparemment innocente. A propos de l’opinion publique et de la manipulation par les médias.

La séance sera suivie d’une discussion avec Dario Marchiori (Histoire des formes filmiques - Lyon 2. Directeur de la plateforme Diffractions cinématographiques)

Avec le soutien de l’Institut Polonais.

01.12 > 19:00
Censure, forme et politique

De vertoning bestaat uit een compilatie films uit het Oost-Europa van de jaren zestig en zeventig die om strikt politieke redenen gecensureerd werden. Doordrongen van politieke en esthetische woede ademen ze een zoeken naar doorgedreven formeel experiment uit.

+ La Mine [Kopalnia]

Natalia Brzozowska, 1947, PL, video, , 10'

+ Ne peure pas [Nie płacz]

Grzegorz Królikiewicz, 1972, video, muet, pl , 9'

+ L’histoire de l’homme qui a assuré 552% de son quota [Opowiesc o czlowieku, który wykonal 552% normy]

Wojciech Wiszniewski, 1973, PL, video, vo st ang, 25'

+ Femmes au travail [Kobiety pracujące]

Piotr Szulkin, 1978, PL, video, muet, , 6'

+ Exercices d’atelier [Ćwiczenia warsztatowe]

Marcel Łoziński, 1986, PL, vo st ang, 12'

Sessie gepresenteerd door Dario Marchiori.
Met de steun van het Poolse Instituut.

01.12 > 19:00
Scenes for a Revolution

Marc Karlin (1943-1999) fait partie de cette génération de cinéastes qui, après avoir vécu l’expérience militante des années 1960-70, a développé une nouvelle pratique cinématographique dans les années 1980. Son activisme politique a pris la forme d’une approche radicale de l’esthétique documentaire et d’une tentative constante de construire une culture cinématographique alternative qui puisse s’opposer au système médiatique. Karlin considère le cinéma comme un miroir du processus révolutionnaire : l’esthétique doit être aussi radicale que la politique. Dans "Scenes for a Revolution", Karlin revisite la matière de quatre films qu’il a réalisés sur la révolution au Nicaragua, des films qui ne sont pas efficaces en tant qu’outils politiques ou de propagande ; ni des manifestes idéologiques. Ce sont des formes de pensée subtiles à propos d’une lutte réelle et de personnes réelles. (Federico Rossin)

Séances programmées en collaboration avec Federico Rossin et Dario Marchiori dans le cadre de la recherche "Les formes du documentaire - Portée politique et expérience esthétique" de Khristine Gillard - avec le soutien de Art/Recherche et de l’ERG.

01.12 > 21:00
Scenes for a Revolution

Karlin herinterpreteert het materiaal van 4 films die hij maakte over de revolutie in Nicaragua. De films missen doeltreffendheid als politiek instrument, propagandamateriaal of ideologisch manifest. Het zijn eerder subtiele expressievormen van gedachten rond een bestaande strijd en al even reële personages.

Voorstellingen geprogrammeerd i.s.m. Federico Rossin en Dario Marchiori in het kader van het onderzoek "De vormen van documentaire - Politieke inhoud en esthetische ervaring" van Khristine Gillard - met de steun van Art/Recherche en ERG.

01.12 > 21:00
Daisy Chain

Une conférence - performance sur la nature et l’essence des pratiques spectaculaires. Aujourd’hui, la technologie dépasse les rêves les plus fous des magiciens des XIXe et XXe siècles. Au lieu de la dextérité des doigts et de l’ingéniosité de la mécanique, le virtuel et le sans fil deviennent la manière d’atteindre l’effet de l’émerveillement. Au cours de cette conférence informelle, Julien Maire explore une histoire parallèle des médias, approfondis la désillusion et forme avec humour le profil de l’illusionniste électronique.

02.12 > 21:00
Daisy Chain

Une conférence - performance sur la nature et l’essence des pratiques spectaculaires. Aujourd’hui, la technologie dépasse les rêves les plus fous des magiciens des XIXe et XXe siècles. Au lieu de la dextérité des doigts et de l’ingéniosité de la mécanique, le virtuel et le sans fil deviennent la manière d’atteindre l’effet de l’émerveillement. Au cours de cette conférence informelle, Julien Maire explore une histoire parallèle des médias, approfondis la désillusion et forme avec humour le profil de l’illusionniste électronique.

Julien Maire stelt een lezing-performance voor over ontspanning en magie. Tegenwoordig overstijgt de technologie de wildste dromen van de magiërs van de 19de en 20ste eeuw. In plaats van behendige vingers en mechanische vindingrijkheid brengen het virtuele en het draadloze weergaloze betoveringseffecten teweeg. In deze informele performance verkent Julien Maire een parallelle geschiedenis van media, overstijgt hij de (des)illusie en lijnt hij met humor het profiel af van de elektronische wizzards.

02.12 > 21:00
Egged On by Music

Dans ce projet, Cinemaximiliaan réunit un groupe diversifié de musiciens dans un ensemble de musique live pour film muet. Au cœur de ce projet se trouve l’inspiration de différentes traditions. L’ensemble se compose en partie d’artistes d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak et de Syrie, et aussi, d’Europe occidentale. Sous la direction du compositeur Simon Ho, et du pianiste Emma Heijink, le groupe a mis au point une bande sonore expérimentale faite d’improvisations, dans laquelle les influences pop, jazz et rock se mélangent avec des ornements orientaux dans une aventure jouissive. La musique se déploie en dialogue avec la comédie silencieuse "Egged On" de Charley Bowers (1926) dans laquelle le protagoniste essaie de construire une machine pour rendre les oeufs incassables.

Avec : Simon Ho (rhodes), Hussein Rassim (oud), Saif Al-Qaissy (tabla), Walaa Seed (oud et chant), Arezoo Alimomen (daf et chant), Dahlia Mees (violon chinois), Teck Henri (guitare électrique), Mostafa Taleb (kamancheh), Hayder Abood (percussion), Adrien Behbodi Sakha (violoncelle), Emma Heijink (piano), Juliette Lacroix (violoncelle) Avec l’aide de : Nader Gharehdaghi (piano), Karen Schets (piano), Ahmadreza Rasuli (Harmonium), Majid Zare (tabla indienne), Milad Ahmadyaar (guitare acoustique), Tatjana Asarjiu (violon), Vera Cavallin (harpe), Jan Debel (piano), Katrien Reist, Globe Aroma, Zinnema, La Raffinnerie Composition et direction : Simon Ho et Emma Heijink Production et programmation : Gawan Fagard et Gwendolyn Lootens, Cinemaximiliaan Équipe de production : Reza Panahi, Batul Hossini, Lubnan Al-Wazny, Ayman Al-Tawil, Bahzad Salhe, Abbas Alsajwari, Louay Daboos, Solmaz Gharehdaghi, Omar Samarai Partenaires du projet : Festival "Film à tout prix", Cinema Nova, Cinéma RITCS, Cinematek Soutenu par : Commission Communautaire Flamande

29.11 > 21:00
Egged On by Music

In dit project brengt Cinemaximiliaan een diverse groep muzikanten samen in een ensemble voor live muziek met stille film. Aan de basis van dit film-concert ligt de inspirerende kracht van verschillende muzikalen tradities en klanken. Het ensemble bestaat deels uit nieuwkomers van Afghanistan, Iran, Irak en Syrië en deels uit West-Europese musici. Op basis van improvisaties stelde de groep onder muzikale leiding van componist Simon Ho en pianiste Emma Heijink een experimentele soundtrack samen, waarin pop, jazz en rock invloeden zich met oriëntaalse ornamenten vermengen tot een grensverleggend muzikaal avontuur. De muziek treedt op een vernieuwende manier in dialoog met de stille komedie “Egged On” van Charley Bowers (1926) waarin de protagonist een machine probeert te bouwen om eieren onbreekbaar te maken.

Met : Simon Ho (rhodes), Hussein Rassim (oud), Saif Al-Qaissy (tabla), Walaa Seed (oud et chant), Arezoo Alimomen (daf et chant), Dahlia Mees (violon chinois), Teck Henri (guitare électrique), Mostafa Taleb (kamancheh), Hayder Abood (percussion), Adrien Behbodi Sakha (violoncelle), Emma Heijink (piano), Juliette Lacroix (violoncelle) Avec l’aide de : Nader Gharehdaghi (piano), Karen Schets (piano), Ahmadreza Rasuli (Harmonium), Majid Zare (tabla indienne), Milad Ahmadyaar (guitare acoustique), Tatjana Asarjiu (violon), Vera Cavallin (harpe), Jan Debel (piano), Katrien Reist, Globe Aroma, Zinnema, La Raffinnerie Composition et direction : Simon Ho et Emma Heijink Production et programmation : Gawan Fagard et Gwendolyn Lootens, Cinemaximiliaan Équipe de production : Reza Panahi, Batul Hossini, Lubnan Al-Wazny, Ayman Al-Tawil, Bahzad Salhe, Abbas Alsajwari, Louay Daboos, Solmaz Gharehdaghi, Omar Samarai Partenaires du projet : Festival "Film à tout prix", Cinema Nova, Cinéma RITCS, Cinematek Soutenu par : Commission Communautaire Flamande

29.11 > 21:00
Samir dans la poussière

Samir s’interroge sur les motivations du filmeur, venu de France : « Je te vois filmer les cactus, la rivière, les montagnes, des trucs comme cela. Je ne vois pas ce qui te plaît dans ce bordel, ce pays, cette crasse". Nous, on voit : les magnifiques paysages de l’Atlas, les bouffées de bonheur ensoleillé au son d’Edith Piaf, l’humanité des personnages filmées, leur capacité à tenir face à un réel compliqué et la force des paroles énoncées. "Samir dans la poussière" met en scène les aspirations et les angoisses d’un jeune contrebandier algérien qui transporte à dos de mules du carburant, de son village jusqu’à la frontière marocaine. En creux se dessinent le superbe portrait d’hommes qui se jouent des frontières et le rapport complexe du réalisateur, oncle de Samir, avec ce bout de territoire. Un film à la créativité foisonnante porté par des personnages plein de chaleur, en prise pourtant avec une réalité économique sombre. Espace de liberté cinématographique, "Samir dans la poussière" est Étoile de la Scam 2017.

En présence de Mohamed Ouzine, rencontre animée par Guillermo Kozlowski

30.11 > 19:00
Samir dans la poussière

Samir zit boordevol vragen over de motivatie van de filmmaker, die helemaal uit Frankrijk naar hier gekomen is : « Ik zie je de cactussen, de rivier, de bergen en meer van dat soort dingen filmen. Ik begrijp echt niet wat je zo aantrekt in deze rommel, dit land, deze viezigheid ». Wat de kijker te zien krijgt zijn de prachtige landschappen van de Atlas, de zonovergoten uitbarstingen van geluk met Edith Piaf op de achtergrond, de diepe menselijkheid van de gefilmde personages, hun vermogen om het hoofd te bieden aan een complexe werkelijkheid en de kracht van de woorden waarmee ze zich uitdrukken. Samir dans la poussière ensceneert de verlangens en angsten van een jonge Algerijnse smokkelaar die brandstof vervoert op de rug van ezels, op een tocht die van zijn dorp tot helemaal aan de Marokkaanse grens loopt. Onderliggend tekent zich het schitterende portret af van mannen die spelen met grenzen, en van de troebele relatie van de regisseur (de oom van Samir) met dit stukje territorium. Een film die getuigt van een uitbundige creativiteit en die gedragen wordt door de warmte van de personages in een nochtans grimmige economische realiteit.

In aanwezigheid van Mohamed Ouzine, ontmoeting onder begeleiding van Guillermo Kozlowski

30.11 > 19:00
Lettre à ma soeur

« En 1994 Nabila m’écrit une lettre, elle me raconte l’escalade de la violence, la répression, les assassinats, les espoirs si maigres et son désarroi face à l’action quasi impossible en ces années de plomb. J’étais alors partie vivre pour quelque temps dans une ville du Sahara Algérien. Dix ans après l’assassinat de Nabila je retourne sur les lieux pour faire ce film et raconter ce qui s’est passé, voir ce qu’est devenue Tizi-Ouzou, que sont devenus les gens, leur demander pourquoi l’assassinat et le massacre de civils, sont devenus l’unique réponse au conflit qui oppose les Algériens ? » (H.Djahnine). "Lettre à ma sœur" raconte l’histoire de l’assassinat de Nabila Djahnine, présidente d’une association de défense du droit des femmes, sœur de la réalisatrice, le 15 février 1995 à Tizi-Ouzou, pendant les années noires algériennes. C’est aussi l’occasion pour Habiba Djahnine de s’interroger sur les armes possibles pour contrer les psychoses collectives et le déni des droits fondamentaux des femmes et des hommes.

En présence d’Habiba Djahnine

02.12 > 16:00
Lettre à ma sœur

"In 1994 schrijft Nabila me een brief waarin ze vertelt over de escalatie van het geweld, over de repressie, de moorden, de magere hoop en haar persoonlijke ontreddering omdat elke vorm van actie haast onmogelijk was geworden tijdens deze loden jaren. Ik woonde toen voor een tijdje in een stadje in de Algerijnse Sahara. Tien jaar na de moord op Nabila keerde ik terug naar Tizi-Ouzou om deze film te maken : om te vertellen wat er gebeurd is, om te zien wat er van deze plek geworden is en om aan de mensen daar te vragen waarom het vermoorden en afslachten van burgers het enig mogelijke antwoord is op het conflict waarin de Algerijnen tegenover elkaar staan ? » (H. Djahnine)
Lettre à ma sœur vertelt het verhaal van de moord op Nabila Djahnine, zus van de regisseuse en voorzitster van een vereniging die opkwam voor de rechten van de vrouw. Zij werd op 15 februari 1995 vermoord in Tizi-Ouzou, tijdens de « zwarte jaren » van Algerije. Voor Habiba Djahnine zelf biedt de film de kans om de mogelijke wapens te onderzoeken waarmee de collectieve psychose en de ontkenning van de fundamentele rechten van vrouwen en mannen bestreden kunnen worden.

02.12 > 16:00
Portée politique et expérience esthétique

Le documentaire contemporain tend à se polariser en un cinéma d’engagement social où tout est message et un cinéma d’art aux belles images contemplatives, devenu muet devant un monde indéchiffrable. La séance Censure, forme et politique se propose de nous déplacer dans l’espace et le temps pour constater la possibilité d’un cinéma formaliste qui prend une position critique, en alliant donc fond et forme. Celle-ci n’est pas le simple habillage d’un contenu prédéterminé, le fond n’est pas le gage de sérieux qui légitime l’épanchement du moi : il s’agit de réinventer par le même geste et avec la même nécessité un contexte social et un regard sur le monde. (Dario Marchiori)

La seconde séance (Scenes for a Revolution) introduit le travail de Marc Karlin, dont l’activisme politique a pris la forme d’une approche radicale de l’esthétique documentaire et d’une tentative constante de construire une culture cinématographique alternative qui puisse s’opposer au système médiatique. (...) Karlin considère le cinéma comme un miroir du processus révolutionnaire : l’esthétique doit être aussi radicale que la politique. (Federico Rossin)

Séances programmées en collaboration avec Federico Rossin et Dario Marchiori dans le cadre de la recherche "Les formes du documentaire - Portée politique et expérience esthétique" de Khristine Gillard - avec le soutien de Art/Recherche et de l’ERG.


Filmer à tout prix

Pour la première fois, le Nova accueille quelques séances ciblées du festival Filmer à tout prix où sont privilégiés rencontres et débats autour d’un cinéma de création qui questionne notre monde. Ce rendez-vous incontournable du cinéma documentaire en Belgique dont ce sera la 17ème édition, sélectionne une série de films représentatifs de la multiplicité des langages cinématographiques, qui abordent les réalités du monde sous des formes et des écritures inventives et novatrices.


Filmer à tout prix

Voor het eerst onthaalt Nova enkele voorstellingen van het festival Filmer à tout prix dat staat voor ontmoetingen en debatten rond creatiecinema die de wereld bevraagt. Deze niet te missen afspraak van de documentaire cinema in België, die dit jaar aan zijn 17de editie toe is, selecteert een reeks films die representatief zijn voor de veelheid aan filmtalen die de realiteit(en) van deze wereld benaderen in een vindingrijke en vernieuwende vorm en stijl.


Political impact and aesthetic experience

De hedendaagse documentaire cinema heeft de neiging zich geheel te concentreren rond twee polen : enerzijds rond een sociaal geëngageerde cinema waarin werkelijk álles een boodschap uitdraagt, en anderzijds rond een esthetische cinema die met haar mooie contemplatieve beelden toch als met verstomming geslagen staat tegenover een onbegrijpelijke wereld.

De vertoning Censuur, vorm en politiek is een uitnodiging om ons te verplaatsen in ruimte en tijd zodat we er ons van kunnen verzekeren dat een formele cinema – wanneer zij een kritische houding aanneemt – er wel degelijk in slaagt om inhoud en vorm aan elkaar te koppelen. Het gaat dan niet om een simpele opsmuk van een vooraf bepaalde inhoud, evenmin is het inhoudelijke een garantie voor de betrouwbaarheid die de blootstelling van het zelf kan legitimeren : het gaat om het opnieuw uitvinden van een sociale context en het hernieuwen van een kijk op de wereld door hetzelfde gebaar te stellen en met net dezelfde aandrang.(Dario Marchiori)

De tweede vertoning, Scenes for a Revolution, is een inleiding tot het werk van Marc Karlin, een filmmaker die zijn politiek activisme vertaalt in een radicale aanpak van de documentaire esthetiek. Het is een niet aflatende poging om een alternatieve cinematografische cultuur op te bouwen die kan opboksen tegen het gevestigde mediasysteem. (…) Karlin ziet cinema als een spiegel van het revolutionair proces : de esthetiek moet net zo radicaal zijn als de politiek. (Federico Rossin)


Tables d’Hôtes 30.11 > 18:30 + 01.12 > 18:30
Gastentafel 30.11 > 18:30 + 01.12 > 18:30
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2253&lang=fr