> Mercredis

Théâtre Océan Nord

Océan Nord est un théâtre pas tout-à-fait comme les autres. Animé d’un idéal à la fois créateur et relationnel, il aime se définir comme "machine-théâtre" qui ne soit pas uniquement productrice de spectacles mais surtout espace d’apprentissage, d’expérience et de jouissance. Tout en collaborant avec des metteurs en scène confirmés, il accueille et programme des jeunes compagnies qui créent parfois leur premier projet. Ses portes sont aussi ouvertes à des adolescents du quartier, aux publics scolaires et associatifs notamment schaerbeekois, à des ateliers pour amateurs et professionnels, et à ses voisins les plus proches, ceux de la rue Vandeweyer. C’est donc tout naturellement en ses murs que le PleinOPENair est accueilli pour cette soirée consacrée au quartier de la place Lehon.

Adresse : Rue Vandeweyer 63-65, 1030 Bruxelles.


Théâtre Océan Nord

Océan Nord is een theater niet helemaal zoals de andere. Met een zowel creatieve als participatieve visie, zien ze zich als een soort van ’machinetheater’ dat niet enkel eigen voorstellingen opvoert, maar bovenal een soort leerschool is om ervaringen op te doen en plezier te delen. Ze werken met erkende regisseurs en bieden een podium aan jonge gezelschappen die soms nog maar met hun eerste project bezig zijn. De deuren staan steeds open voor jongeren uit de buurt, scholen en verenigingen uit Schaarbeek. Er worden ateliers georganiseerd voor amateurs en voor professionals en de naaste buren uit de Vandeweyerstraat. Het hoeft dus niet te verbazen dat PleinOPENair zich nestelt in deze plek voor de avond die in het teken staat van de buurt rond het Lehonplein.

Adres : Vandeweyerstraat 63-65, 1030 Brussel


Place Lehon Plein

Des habitants se mobilisent pour sauver la place Lehon, un lieu de jeux et de rencontres, essentiel pour la vie du quartier. À travers des témoignages d’habitants et d’autres initiatives citoyennes à Schaerbeek, ce film collectif initié par des riverains évoque l’absence de remise en question de la place de la voiture en ville, qui engendre des projets désastreux et incohérents pour le quartier.


Place Lehon Plein

Bewoners komen in actie om het Lehonplein te redden. Dit plein is een ontmoetings- en speelplaats, essentieel voor het buurtleven. Aan de hand van getuigenissen van buurtbewoners en andere burgerinitiatieven in Schaarbeek, maakt deze film die de omwonenden zelf maakten duidelijk dat er te weinig vragen worden gesteld bij de plaats die de auto inneemt in de stad, met als gevolg rampzalige en incoherente plannen voor de buurt.


Extérieur rue

"Extérieur rue" est une chronique de la rue Vandeweyer à Schaerbeek, où le PleinOPENair sera ce soir (juste à côté de la place Lehon). Cette fiction documentaire a été écrite et réalisée il y a 10 ans par, pour et avec des habitants du quartier. Au départ, ils sont un petit groupe de voisins qui veulent créer une autre façon de vivre ensemble, plus humaine et plus collective, dans un quotidien dominé par le "chacun pour soi". Tourné au fil des saisons, le film fait le récit, avec humour et conviction, de ces tentatives qui ne sont pas gagnées d’avance. En suivant leurs démarches, leur confrontation à des situations particulières ou à certains de leurs voisins, "Extérieur rue" nous donne à voir des instantanés, des fragments d’expériences, des moments de vie ordinaire… Pour questionner les liens de proximité qui existent ou pas au sein du quartier et la diversité des perceptions qu’ont les habitants sur leur propre rue, les réalisatrices ont adopté une narration partant d’une réalité vécue vers une réalité imaginée. Au cœur du film : la frontière entre espace privé et espace public que ces habitants tentent d’investir autrement, face aux habitudes d’isolement, de peur et d’individualisme, aux barrières sociales et culturelles, ou encore à l’aménagement d’un espace public conçu davantage pour l’automobile que pour le piéton.

+ Place Lehon Plein

Collectif, 2018, BE, video, vo fr , 30'

Des habitants se mobilisent pour sauver la place Lehon, un lieu de jeux et de rencontres, essentiel pour la vie du quartier. À travers des témoignages d’habitants et d’autres initiatives citoyennes à Schaerbeek, ce film collectif initié par des riverains évoque l’absence de remise en question de la place de la voiture en ville, qui engendre des projets désastreux et incohérents pour le quartier.

En ce contexte particulier du week-end du PleinOPENair annulé sur la place Lehon, d’un parking souterrain qui vient d’être abandonné et de la mobilisation des habitants pendant plus d’un an contre ce projet, la rencontre de ce soir permettra à la fois de parler des enjeux de mobilité et des luttes contre la prolifération de parkings souterrains, à Schaerbeek comme dans d’autres endroits de Bruxelles. Nous en parlerons avec des membres du Comité Liedts-Lehon, du collectif 1030 zéro tué, de la Plateforme Vaillance (Anderlecht), et avec la réalisatrice Anne Closset.

22.08 > 20:00
Extérieur rue

“Extérieur rue” is een kroniek van de Vandeweyerstraat in Schaarbeek, waar PleinOPENair vanavond plaatsvindt (net naast het Lehonplein). Deze fictiedocumentaire werd tien jaar geleden geschreven en geregisseerd door, voor en met de buurtbewoners. In het begin vormen ze een klein buurtgroepje dat naar een andere manier van samenleven zoekt, met meer menselijkheid en collectiviteit, in tegenstelling tot het dagelijkse ’ieder-voor-zich-denken’. De film op het ritme van de seizoenen volgt met humor en koppigheid hun inspanningen die niet van een leien dakje verlopen. Ze krijgen moeilijkheden, belanden in bijzondere situaties en bij lastige buren. “Extérieur rue” toont momentopnames, fragmenten ervaringen, dagelijkse gebeurtenissen... Om de al dan niet bestaande relaties tussen de buurtbewoners en de diversiteit van hun opvattingen over hun straat in vraag te stellen, hebben de regisseuses de beleefde realiteit als vertrekpunt omgebogen naar een verzonnen realiteit. De kern van de film is de grens tussen private en publieke ruimte die de buurtbewoners anders willen beleven, in weerwil van het gebruikelijke isolement, de angst en het individualisme. Ze willen sociale en culturele grenzen doorbreken, en als het even kan een leefbaar alternatief vinden voor de publieke ruimte die er meer is voor de auto dan voor de voetganger.

+ Place Lehon Plein

Collectif, 2018, BE, video, vo fr , 30'

Bewoners komen in actie om het Lehonplein te redden. Dit plein is een ontmoetings- en speelplaats, essentieel voor het buurtleven. Aan de hand van getuigenissen van buurtbewoners en andere burgerinitiatieven in Schaarbeek, maakt deze film die de omwonenden zelf maakten duidelijk dat er te weinig vragen worden gesteld bij de plaats die de auto inneemt in de stad, met als gevolg rampzalige en incoherente plannen voor de buurt.

De context van deze avond is bijzonder. Er is het afgelaste POA-weekend op het Lehonplein, de opgeborgen plannen voor een ondergrondse parking en de bewonersstrijd tegen dit project. Daarom hebben we het vanavond zowel over de mobiliteitsuitdagingen als de acties tegen de wildgroei aan ondergrondse parkeergarages, zowel in Schaarbeek als elders in Brussel. We gaan het gesprek aan met leden van het Comité Liedts-Lehon, collectif 1030 zéro tué, Plateforme Vaillance (Anderlecht) en met regisseuse Anne Closset (onder voorbehoud).

22.08 > 20:00
Hôtel de la Fédération belge des exportateurs de véhicules (F.B.E.V.)

Cet été nous vous invitons à l’hôtel ! Un hôtel un peu particulier, celui où se niche la Fédération belge des exportateurs des véhicules neufs et d’occasion. Situé en plein cœur du quartier Heyvaert il accueille, pour la plupart, des clients venus d’Afrique, qui y passent parfois plusieurs mois pour constituer leur lot de véhicules destinés à faire la traversée depuis le port d’Anvers jusqu’à Cotonou (Bénin). La Fédération s’est constituée en 1997 pour rassembler les forces en présence des garagistes du quartier, majoritairement d’origine libanaise. Ces derniers devaient et doivent toujours faire face aux incertitudes de leur éventuel déménagement et à une fragilisation de leur activité soumise à diverses pressions extérieures. Vous pourrez y profiter d’un repas libanais sous le soleil dans la cour de l’hôtel avant la projection et le débat.

Adresse : 36 rue des Mégissiers à Anderlecht. Accès : Tram : 51 ou 82 (Arts et Métiers). Métro : 2,6 (Clémenceau).

29.08 > 19:00
Hotel van de Federatie van Belgische Exporteurs van nieuwe en tweedehandse voertuigen (F.B.E.V.)

Deze zomer kan je even verblijven in een bijzonder hotel, namelijk dat van de Federatie van Belgische Exporteurs van nieuwe en tweedehandse voertuigen
(F.B.E.V.). In het hart van de Heyvaertwijk ontvangen ze er voornamelijk cliënten vanuit Afrika, die er soms tot meerdere maanden verblijven om hun wagenpark samen te stellen dat dan vanuit de Antwerpse haven naar Cotonou in Benin verscheept wordt. De Federatie zag het daglicht in 1997 met als doel de krachten van de overwegend Libanese garagisten te bundelen. Deze moeten reeds lange tijd het hoofd bieden aan onzekerheid en een eventuele verhuis en afbouw van hun activiteiten onder druk van buitenaf. Voor de film en het debat kan je genieten van een Libanese maaltijd in de zon op de binnenplaats van het hotel.

Adres : Zeemtouwersstraat 36, Anderlecht. Toegang : Tram 51 of 82 (Arts et Métiers). Metro : 2,6 (Clemenceau).

29.08 > 19:00
Divine carcasse

Au travers de ce docu-fiction, nous suivrons à la trace le destin des voitures d’occasion qui quittent l’Europe pour se rendre sur le continent africain. Ici, le périple d’une vieille Peugeot quittant par cargo la France pour arriver à Cotonou. Ses multiples vies se déploieront alors, passant de mains en mains et de panne en panne, d’une culture à l’autre, d’un usage utilitaire à une fonction d’inspiration religieuse. La réalisatrice, Dominique Loreau, a mis en scène des personnages qui jouent (presque) tous leur propre rôle : l’expat français coopérant qui cède la voiture à son cuisinier Joseph qui en fait un taxi clandestin avant que des garagistes tentent de lui redonner un second souffle. Et un forgeron sculpteur dont on ne vous dévoilera pas les desseins. La réalisatrice sera des nôtres pour partager avec nous les anecdotes de cet étonnant tournage.

La projection sera suivie d’un débat sur la place et le rôle des garagistes dans le quartier Heyvaert. Que se cache-t-il derrière les façades de garages et l’ébullition des activités à même la rue ? D’où viennent et où vont ces voitures ? Comment ce quartier a-t-il pu devenir la plaque tournante internationale de ce commerce ? Le déménagement des garages est-il le seul avenir souhaitable pour ce quartier ? Nous répondrons à ces questions en compagnie de représentants de la Fédération des exportateurs de véhicules d’occasion et de Martin Rosenfeld, chercheur à l’ULB et auteur de "Car connection. La filière euro-africaine de véhicules d’occasion".

29.08 > 20:00
Divine carcasse

Deze docu-fictie volgt het pad van de tweedehandswagens die Europa verlaten richting Afrika. Protagonist van dienst is een oude Peugeot die per cargoschip Frankrijk verlaat richting Cotonou. De verschillende levensfasen van de wagen passeren de revue terwijl hij meermaals van eigenaar wisselt en pech kent. Hij passeert van de ene cultuur naar de andere, en evolueert van louter gebruiksobject tot zelfs bron van religieuze inspiratie. Regisseuse Dominique Loreau toont ons personages die (bijna) allen hun eigen rol spelen. Zo is er de Franse expat die zijn wagen aan zijn kok Joseph schenkt, die er op zijn beurt een clandestiene taxi van maakt alvorens enkele garagisten hem een tweede bestaan pogen te geven. En dan is er nog een smid-beeldhouwer van wie we de beweegredenen nog niet prijsgeven.... De regisseuse zal aanwezig zijn om alle anekdotes van de opnamen met ons te delen.

De projectie wordt gevolgd door een debat over de Heyvaertwijk, maar ook over de rol die de garagisten vervullen. Wat schuilt er achter de gevels van de garages, en de activiteiten die tot op straat zichtbaar zijn ? Hoe is deze buurt de internationale draaischijf kunnen worden van deze handel ? Is de verhuis van deze garages de enige mogelijke toekomst voor deze wijk ? Wij zoeken naar antwoorden op deze vragen in aanwezigheid van de Federatie voor Exportateurs van Tweedehandswagens en Martin Rosenfeld, onderzoeker aan de ULB en auteur van "Car Connection. La filière euro-africaine de véhicules d’occasion".

29.08 > 20:00
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2305&lang=fr